Algemene voorwaarden.

Definities
Manyway, statutair gevestigd in de Gemeente Katwijk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77348257;

Klant
De partij die een Overeenkomst wenst aan te gaan met Manyway;

Partijen, Partij
Manyway en Klant gezamenlijk in meervoud, afzonderlijk in enkelvoud;

Overeenkomst(en)
De overeenkomst tussen partijen gesloten In het kader van de levering van de diensten welke Manyway
biedt of levert;

Voorwaarden
Onderhavig document, welke de algemene voorwaarden van Manyway behelst;

Diensten, Dienst
Het onderwerp van de Overeenkomst, zijnde de door Manyway geproduceerde website(s), sociale media,
(mobiele) applicaties, gegeven trainingen, online succes strategieën, online marketing-werkzaamheden, of
welke andere diensten dan ook, e.e.a. afhankelijk van hetgeen specifiek overeengekomen;

Marketing-Dienst(en)
Het deel van de Diensten welke Manyway levert welke betrekking hebben op Search Engine Optimization
(SEO) en overige online marketing activiteiten welke in opdracht en voor rekening van de Klant door
Manyway worden uitgevoerd.

Website-Dienst(en)
Het deel van de Diensten welke Manyway levert welke betrekking hebben op de vervaardiging, het design
en/of ontwikkelen en het hosten van websites/webshops alsmede het aanschaffen van domeinen.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, of andersoortige verbintenissen
welke Manyway aangaat met een Klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk van deze Voorwaarden is afgeweken;
1.2. Toepasselijkheid van algemene of inkoopvoorwaarden van Klant worden door Manyway expliciet afgewezen, tenzij Manyway de
gelding van deze voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard;
1.3. Eerder gedateerde voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar;
1.4. Indien zich tussen Manyway en Klant een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld, dan wel
een artikel uit de voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze
situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden;
1.5. Indien Manyway niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet
(langer) van toepassing zijn, of dat Manyway in enigerlei mate haar rechten zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van
de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen;
1.6. Overeenkomsten worden gesloten als zijnde handelsovereenkomsten. Klant doet uitdrukkelijk afstand van enige reflexwerking.

2. Aanbod en opdracht
2.1. Offertes zijn vrijblijvend en herroepbaar. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de
werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet
automatisch voor toekomstige opdrachten;
2.2. Opdrachten dienen door Klant schriftelijk te worden bevestigd. Indien Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat
Manyway een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere
mondelinge afspraken en bedingen binden Manyway eerst nadat deze schriftelijk door Manyway zijn bevestigd;
2.3. Wanneer Klant eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Manyway wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan
een ander heeft verstrekt, dient zij Manyway, onder vermelding van al hetgeen relevant voor Manyway, hiervan op de hoogte te stellen;
2.4. Manyway heeft te allen tijde het recht om een aanvaarding van een offerte te weigeren, een offerte in te trekken en/of over te gaan
tot ontbinding, indien haar nieuwe informatie – over de (kredietwaardigheid van) Klant of over de uit te voeren Dienst – bekend wordt
welke de inhoud van haar offerte of de voorwaarden van de Overeenkomst zou doen wijzigen of de offerte op afwijkende wijze of punten
is geaccepteerd , zonder dat zij schade vergoedingsplicht wordt naar Klant en onder behoud van het recht om reeds gemaakte kosten te
factureren aan Klant;
2.5. Kennelijke fouten of vergissingen in een offerte of Overeenkomst – mate van kennelijkheid naar het oordeel van Manyway – binden
Manyway nimmer.

3. De uitvoering van de Overeenkomst
3.1. Manyway zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig, professioneel en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van Klant naar beste
weten te behartigen en te streven naar een voor Klant bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk en redelijkerwijs werkbaar zal
Manyway Klant op de hoogte houden van de voortgang van de uitvoering van de Diensten;
3.2. De Klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste dienstverlening door
Manyway mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens,
toegangscodes of (content)-materialen;
3.3. Een door Manyway opgegeven termijn voor het volbrengen van een Dienst heeft een indicatieve strekking en levert geen fatale
termijn in de zin van artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek op. De Klant dient Manyway in het geval van overschrijding van de opgegeven
termijn schriftelijk in gebreke te stellen;
3.4. Tenzij anders is overeengekomen, kan Manyway niet verantwoordelijk worden gehouden voor comptabiliteit van de door haar
verleende Diensten met de door Klant gebruikte software, hardware of intern gehanteerde procedures of normeringen;
3.5. Alvorens tot het gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan van Marketing-Diensten of oplevering van
Website-Diensten, dient Klant te controleren en goed te keuren. Indien Manyway, al dan niet in naam van Klant, opdrachten of
aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient Klant op verzoek van Manyway zijn hierboven genoemde
goedkeuring schriftelijk te bevestigen;
3.6. De effectiviteit van een door Manyway gegeven training, instructie of cursus voldoen aan de professionele standaard, doch zijn
primair afhankelijk van de ontvanger/cursist. Tenzij uit de Overeenkomst anders voortvloeit, kan Manyway niet verantwoordelijk worden
gehouden voor een hieruit voortvloeiend resultaat.

4. Inschakelen van derden
4.1. Tenzij anders overeengekomen, heeft Manyway het recht om de Overeenkomst (deels) uit te laten door derden, waarbij Manyway
zorgvuldigheid zal betrachten in de selectiecriteria van deze derden;
4.2. Indien Manyway op verzoek van Klant een begroting voor kosten van derden dient op te stellen, daar deze niet reeds zijn
vastgesteld in de offerte of Overeenkomst, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.

5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
5.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom over de
individuele onderdelen welke zijn gebruikt voor Website-Diensten – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe
aan Manyway. Manyway mag een voor Klant gecreëerd design/ontwerp hergebruiken voor haar dienstverlening en Klant verkrijgt – bij
volledige voldoening van haar (financiële) verplichtingen – enkel het intellectueel eigendom over het voor haar relevante eindresultaat;
5.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder
octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een
eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Klant;
5.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Manyway te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten)
vermelden of verwijderen en is het Klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam
van Manyway openbaar te maken of te verveelvoudigen;
5.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Manyway tot stand gebrachte illustraties, prototypes,
ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of digitale bestanden, eigendom van Manyway, ongeacht of deze aan Klant of
aan derden ter hand zijn gesteld;
5.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch Klant noch Manyway jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de
gebruikte materialen en gegevens;
5.6. Manyway garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust,
hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken;
5.7. De Klant vrijwaart Manyway of door Manyway bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden
voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht;
5.8. De Klant vrijwaart Manyway voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Klant verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

6. Gebruik en licentie
6.1. Wanneer Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Manyway, verkrijgt hij een exclusieve
licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij
de opdracht overeengekomen bestemming.
6.2. De Klant is zonder de schriftelijke toestemming van Manyway niet gerechtigd om de door haar geleverde Diensten ruimer of op
andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook
begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Manyway recht op een vergoeding wegens
inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen prijs, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid
in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Manyway een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden
schade te vorderen;
6.3. Het is Klant niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan
Klant verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat Klant zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in
gebreke is, tenzij de tekortkoming van Klant in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid;
6.4. Manyway heeft met inachtneming van de belangen van Klant, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of
promotie, eventueel geanonimiseerd ter bescherming van de reputatie van Klant.

7. Kosten en betaling
7.1. Naast het overeengekomen of na te calculeren prijs, komen ook de kosten die Manyway voor de uitvoering van de opdracht maakt
(bij derden), voor vergoeding in aanmerking, tenzij uit de aard van de Overeenkomst volgt dat deze zijn inbegrepen in de prijs;
7.2. Indien Manyway door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een
gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze
werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Manyway gehanteerde tarieven of uit de
Overeenkomst voortvloeiende tarieven of meerprijs;
7.3. Betaling geschiedt in Euro’s en dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel via automatische incasso. Indien
Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. De Klant
is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke
(handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is, tot
het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, geen rekening houdende met aanmaningen of andere vormen van
ingebrekestelling;
7.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Manyway en/of het door Manyway ingeschakelde incassobureau, dan wel
gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende rente,
komen voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de in totaal door Klant verschuldigde som,
met een minimum van € 75,00;
7.5. Manyway heeft het recht om vooruitbetaling te vorderen van hetgeen Klant is verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst,
onafhankelijk van hetgeen bepaald in bepaling 7.3;
7.6. Klant komt nimmer enig recht tot verrekening, opschorting van haar betaling, schuldvergelijking of andersoortige kwijting van haar
betalingsverplichting toe, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming daartoe zijdens Manyway. Bezwaren tegen de hoogte van
de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
7.7. Betalingen van Klant aan Manyway zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de langst openstaande opeisbare
vordering en eventuele nevenkosten, ook indien Klant bij betaling anders vermeldt.
7.8. Manyway heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten
ten behoeve van de uitvoering van de opdracht;
7.9. De Klant verricht de aan Manyway verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de
Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Manyway heeft verstrekt. Klant is niet gerechtigd betaling
van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten;
7.10. Meerwerk waarvan de kosten de beoogde raming niet met 10% overschrijdt, wordt geacht met instemming van Klant te zijn
geschied, tenzij dit objectieve strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid oplevert.

8. Opzegging en ontbinding van de Overeenkomst
8.1. Indien en voor zover sprake is van een Overeenkomst op basis van periodiek terugkerende Diensten (zoals een abonnement), geldt
voor Partijen een opzegtermijn te lengte van het einde van de maand volgende op de maand waarin de opzegging is geschied (vb.
opzegging 21 maart => einde Overeenkomst 30 april);
8.2. Indien de Overeenkomst door Manyway wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst door Klant, dient Klant, naast de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, ook een
schadevergoeding evenredig aan haar schuld aan de noodzaak voor Manyway om tot ontbinding over te gaan, te betalen. Gedragingen
van Klant op grond waarvan van Manyway redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit
verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming;
8.3. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden, wordt de tussen Partijen gesloten Overeenkomst (geheel
of gedeeltelijk) ontbonden zonder dat een rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is in het geval dat Klant:
a. in staat van faillissement wordt gesteld;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. tot de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen wordt toegelaten;
f. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
8.4. In geval van ontbinding door Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Manyway zullen
de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij
Klant bewijst dat Manyway ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Manyway vóór de ontbinding heeft gefactureerd
in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming
van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar;
8.5. Wanneer de werkzaamheden van Manyway bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke Diensten, dan zal de daarvoor
geldende Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan slechts
worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn zoals vastgesteld in bepaling 8.1.

9. Garantie en ondersteuning
9.1. Manyway garandeert de kwaliteit en conformiteit van haar dienstverlening. Mocht echter sprake zijn van een tekortkoming welke
zich openbaart binnen 1 maand na aflevering van een nieuwe website of Website-Dienst, bieden wij hierover garantie en zullen wij deze
herstellen dan wel corrigeren zonder kosten. Indien sprake is van zogenoemde ‘onzichtbare bugs’, geldt een garantieperiode van 12
weken, e.e.a. betreffende de onzichtbaarheid ter beoordeling van Manyway;
9.2. Klachten/fouten/bugs dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk (lees: e-mail) en gespecificeerd aan Manyway te worden meegedeeld,
doch in ieder geval binnen 10 dagen na ontdekking, e.e.a. onder het mogelijke vervallen van rechten door Klant bij niet-inachtneming;
9.3. Op Marketing-Dienst(en) wordt geen garantie verschaft, anders dan dat Manyway zich van haar taken zal kwijten zoals van een
professionele partij mag worden verwacht;
9.4. Manyway garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust,
hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.5. De Klant vrijwaart Manyway of door Manyway bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden
voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht;
9.6. De Klant vrijwaart Manyway voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Klant verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
9.7. Het verhelpen van bugs, fouten en andere problemen buiten de garantie- of serviceperiode is onderhevig aan het door Manyway
daarvoor vastgestelde redelijke tarief;
9.8. Aan hetgeen genoteerd in gebruikers- en technische handleidingen kunnen geen rechten of garanties van welke aard dan kunnen
geen rechten worden ontleend;
9.9. Er wordt geen garantie verstrekt over de voorziene functionaliteit in de broncode van het CMS en/of CRM.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Manyway is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, doch in het bijzonder niet voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door Klant ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak
vinden in handelingen van Klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens Klant ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Klant, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.5 zijn goedkeuring
heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Klant het tot stand brengen of laten uitvoeren van een
bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel
waarneembaar zouden zijn geweest;
10.2. Hetgeen bepaald in artikel 10.1. vindt geen toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Manyway of de
bedrijfsleiding van Manyway, ondergeschikten van Manyway daarbij expliciet uitgezonderd.
10.3 Bij aansprakelijkheid van Manyway in het overeenstemming met bepaling 10.2 voor schade uit hoofde van de Overeenkomst of van
een jegens Klant gepleegde onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte
van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Manyway gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien
verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 10.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de
verzekeraar in het voorkomend geval aan Manyway uitkeert;
10.4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Overeenkomst is voltooid;
10.5. De Klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te
houden tot de opdracht is vervuld. Indien Klant dit nalaat, kan Manyway niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het
bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11. Overmacht en downtime
11.1. Manyway streeft naar een continue uptime van haar Website-Diensten, doch kan gegeven de aard van online dienstverlening geen
100% up-time garanderen. De tijdelijke onbereikbaarheid van haar Website-Diensten kan Manyway niet worden verweten, tenzij deze
onbereikbaarheid langer voortduurt dan 14 kalenderdagen, dan wel te wijten is aan opzet, ernstige nalatigheid of bewuste
roekeloosheid. Enige herstelde bereikbaarheid doet deze termijn opnieuw aanvangen;
11.2. Manyway is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van
een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het verkeer geldende
opvattingen welke voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Manyway geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Manyway niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van Manyway, of van derden daaronder begrepen. Manyway heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Manyway haar verbintenis had moeten
nakomen;
11.3. Manyway kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij;
11.4. Voor zover Manyway in tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen, gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is Manyway gerechtigd om het
reeds nagekomen, respectievelijk na te komen, gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

12. Overige bepalingen
12.1. Het is Klant niet toegestaan enig recht uit een met Manyway gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij
overdracht van zijn gehele onderneming;
12.2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen,
vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en
omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden;
12.3. Op alle door Manyway gesloten overeenkomsten of op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten, is Nederlands recht van
toepassing;
12.4. Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door
de wet dwingend voorgeschreven,

Manyway denkt graag mee
Manyway denkt graag mee

Klaar voor een volgende stap?

Je wilt graag je bedrijf, product of dienst naar een hoger niveau brengen maar je hebt geen idee hoe? We nemen graag met je door welke online successen voor jou mogelijk zijn, en hoe wij jou hierbij kunnen helpen.